Archive for January, 2010

הדרכה לשימוש באינטרנט ובדואר האלקטרוני בסניף דליית אל כרמל-עוספייה

Wednesday, January 13th, 2010

לפני כשבועיים קיימו חברות הארגון בסניף דליית אל כרמל-עוספייה יום הדרכה לשימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני. בהדרכה שהתקיימה בבית ספר בעוספייה השתתפות כ-20 מטפלות משפחתונים חברות הארגון. את ההדרכה העבירו סיון אזולאי ויעל חכים מלוות הסניף.

במהלך ההדרכה למדו המשתתפות כיצד לגלוש ברשת האינטרנט, לשלוח ולקבל דואר אלקטרוני ולהשתתף בקבוצת הדיון האלקטרונית של מטפלות המשפחתונים.

השימוש ברשת המחשבים יאפשר לחברות להגביר את מעורבותן בהתפתחויות מאבק מטפלות המשפחתונים, לאפשר עדכון וייעוץ שוטף לגבי ניהול המשפחתונים והשמירה על זכויות המטפלות.

לקראת המפגש קיבלו המשתתפות כתובת דואר אישית לכל אחת ונרשמו כחברות בקבוצת הדיון הוירטואלית של מטפלות המשפחתונים.

ימי ההדרכה לשימוש במחשב, מכרז ביטוח משותף לכלל המטפלות ומהלכים נוספים, מתבצעים מתוך רצון לתת לחברי וחברות הארגון כלים לפעילות מוצלחת במגוון מישורי החיים כהשלמה לשינוי שורשי בתחום זכויות העובדים.