Archive for October, 2009

הקמת איגוד מטפלות המשפחתונים

Friday, October 23rd, 2009

בתאריך 12/10/09 התכנס פורום נציגות המשפחתונים הארצי בהשתתפות 35 חברות וחברים: 26 נציגות ו9 חברים בתפקידי ליווי שונים.

הדיון הוגדר כדיון מהותי ונעשה מאמץ שמרבית הנציגות מכל הארץ יגיעו – ואכן הגיעו נציגות כמעט מכל הסניפים ובכלל זה נציגות אף מהסניפים היותר רחוקים – נצרת, ירושלים, באר שבע וסניפים נוספים.

נקודות עיקריות בדיון:

  • נערכה סקירה על המתרחש בסניפים אחרים של כוח לעובדים.
  • הוצג סיכום של מהלכי פתיחת השנה במשפחתונים. פתיחת השנה הוגדרה כמוצלחת יחסית ונסקרו נושאים שונים שעל הפרק. 
  • התקיים דיון בהגדרה רשמית של איגוד מטפלות המשפחתונים כמנגנון המתאם והמקשר בין כל סניפי המשפחתונים השונים. לאחר דיון בפרטי המודל והאם המודל המוצע מתאים לסניפי המשפחתונים. התקבלה הגדרת מודל הפעילות והוקם למעשה איגוד מטפלות המשפחתונים. מודל הפעילות מפורט בחלק “אודות” באתר המשפחתונים.

נערכו בחירות למזכירות המצומצמת של איגוד מטפלות המשפחתונים. הוצעו הנציגות הבאות:

  1. טובי עמיר
  2. עליזה ידעי
  3. פתחיה מסראווה
  4. רחל אברהם
  5. אוולין מורד

הן נבחרו פה אחד ומהוות כעת את המזכירות המצומצמת של איגוד מטפלות המשפחתונים.

מזל טוב ובהצלחה לכולנו לקראת המשך המאבק!

פקס וטלמסר פניות בנושא המשפחתונים: 03-5223567.