מודל הפעילות של האיגוד

 

1. כל הנציגות מסניפי מטפלות משפחתוני התמ”ת באספת הנציגים של כוח לעובדים מהוות את המזכירות הרחבה של איגוד מטפלות משפחתוני התמ”ת (אלא אם סניפם מסרב להיות חלק מאיגוד מטפלות משפחתוני התמ”ת).

2. המזכירות הרחבה תבחר אחת לשנה מבין חברותיה מזכירות מצומצמת של 5 חברות.

3. המזכירות המצומצמת מוסמכת לקבוע את צוות המשא ומתן הארצי של האיגוד (מול התמ”ת וגורמים ארציים), לייצג את האיגוד מול כל גורם חיצוני לכוח לעובדים ומול מוסדות פנימיים בכוח לעובדים, לארגן ולתאם פעולות ארציות ומאבקים ארציים של האיגוד ולמנות צוותי פעילות שונים.

4. המזכירות המצומצמת קובעת בעצמה את דרכי התנהלותה הפנימית לרבות מינוי אפשרי של יו”ר וקביעת סמכויותיהם במסגרת המזכירות המצומצמת.

5. המזכירות המצומצמת מוסמכת לזמן כינוסים של המזכירות הרחבה בהודעה מראש של לפחות שבוע ולהעלות נושאים להחלטה ודיון במסגרת המזכירות המורחבת.

6. המזכירות המצומצמת תיפגש לפחות פעם בחודש.

7. חברת מזכירות מצומצמת שתיעדר משתי ישיבות ברצף ניתן להדיחה בכינוס של המזכירות הרחבה.

8. למזכירות הרחבה תהיה יו”ר וסגניות יו”ר שיבחרו ע”י חברות המזכירות המורחבת מבין חברותיה. היו”ר ובהעדרה סגניותיה ינהלו את ישיבות המזכירות המורחבת. בהעדר היו”ר וסגניות היו”ר תנהל את הישיבות אחת מחברות המזכירות המצומצמת.

9. ניתן להעלות הצעות לסדר היום של המזכירות המורחבת גם ע”י חברה במזכירות המורחבת ולא רק ע”י המזכירות המצומצמת. אולם לפני דיון בהצעות אלו על המזכירות המורחבת להצביע על השאלה האם ברצונה לדון בהצעות לסדר אלו.

10. ניתן לזמן ישיבה של המזכירות המורחבת תוך קביעת נושא או נושאים לסדר יומה גם ע”י בקשה בכתב של 5 חברות המזכירות המורחבת המוגשת בכתב ליו”ר ולחברות המזכירות המצומצמת. על היו”ר לכנס אספה מעין זו תוך לכל היותר שבועיים.

11. המזכירות המורחבת יכולה לדון ולקבל החלטות בכל נושא הנמצא בתחום סמכותה של המזכירות המצומצמת ולהדיח את המזכירות המצומצמת ובלבד שהדבר מופיע בסדר יומה שפורסם לכל החברות לפחות שבועיים מראש.

12. הגורם המוסמך לפרש את חוקת האיגוד במצב שבו קיימת מחלוקת הוא בית הדין של כוח לעובדים.

13. מוסדות האיגוד כפופים למוסדות הארציים של כוח לעובדים לרבות צוות ארגון וועדת הביקורת.

הסניפים החברים מביאים בחשבון שחלק מהמשאבים שאמורים להיות מוקצים להם יוקצו ישירות למזכירות המצומצמת לצורך מימון פעולותיה ופעילויות ארציות של האיגוד. צוות ארגון ימנה מלווה ארצי לליווי פעילות האיגוד.